4796d731-430b-482e-a9ac-23452ff4c19c

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) ROI facility: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROI facility BV.

  • Opdrachtgever: de wederpartij van ROI facility, rechtspersoon of natuurlijk persoon, die schriftelijk dan wel anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
Ieder afzonderlijk aan te duiden als “Partij” en gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”

2. Algemeen

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toe­pas­­­sing op iedere aanbieding of offerte die door ROI facility wordt gedaan en op iedere intentieverklaring of overeenkomst die door ROI facility met Opdrachtge­ver wordt aangegaan, alsmede op alle op­­drachten, ad­vie­zen, dien­sten en an­dere werk­zaam­­heden, die uit die overeenkomsten voort­vloei­en of anderszins voor Opdrachtgever ver­richt wor­den, tenzij schriftelijk an­ders is over­een­ge­ko­men.

b) In het kader van deze algemene voorwaarden wordt onder ROI facility en Opdrachtgever tevens verstaan hun eventuele rechtsopvolgers.

c) Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst.

d) Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in een overeenkomst nietig is, blijven de algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen Partijen worden vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke strekking zo veel mogelijk benadert.

e) Bij toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van ROI facility.

3. Offertes en aanbiedingen

a) Offertes van ROI facility zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden na dagtekening.

b) Een offerte geldt als één geheel en is doorgaans opgebouwd uit diverse componenten. ROI facility is niet verplicht een gedeelte van een opdracht uit te voeren tegen de prijs die is opgenomen in het samengestelde deel van de aanbieding.

4. Gedragscode

a) Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie als­me­­de de gegevens en informatie welke aan hen be­kend zijn of worden in het kader van een offertetraject of over­een­komst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen der Partijen zal direct noch indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie wel­­ke aan haar bekend worden als gevolg van deze relatie, aan derden bekend­ma­­ken. Deze verplichting geldt voor de contractperiode en vervolgens voor een periode van twee jaar.

b) Geen der Partijen zal tijdens de duur van de over­een­komst noch binnen één jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst ne­­men of met dit personeel over in­dienst­tre­ding onderhandelen, dan na verkregen schriftelijke toestemming van de weder­par­­tij.

c) Partijen staan er voor in dat hun medewerkers op de hoogte zijn van alle verplichtingen uit enige overeenkomst.

5. Uitvoering van de opdracht

a) ROI facility zal de door haar te ver­rich­ten dien­sten naar bes­te inzicht en vermogen en overeen­kom­­stig de eisen van goed vakmanschap uit­voe­ren.

b) In het geval dat tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen hierover in overleg treden. Eventuele wijzigingen in een overeenkomst zijn van kracht na schriftelijk akkoord door daartoe bevoegde personen van beide Partijen.

c) Overeengekomen termijnen zijn nimmer fataal. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever ROI facility schriftelijk in gebreke te stellen en zal ROI facility een redelijke termijn geboden krijgen om alsnog juiste uitvoering te geven aan de overeenkomst.

d) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ROI facility aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct, volledig en tijdig aan ROI facility worden verstrekt. In geval van incorrecte, onvolledige of te late oplevering van gegevens door Opdrachtgever komen eventueel daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.

e) ROI facility zal voor eigen rekening en risico binnen het kader van de dienstverlening naar derden toe optreden. ROI facility is contractpartij voor de leveranciers.

f) In het geval sub e) niet van toepassing is zal ROI facility in het kader van de dienstverlening naar derden toe optreden in naam en voor rekening van Opdrachtgever, waartoe opdrachtgever ROI facility machtigt, terwijl Opdrachtgever de contractpartij voor de leverancier is en contracten ondertekent.

g) ROI facility is te allen tijde bevoegd der­den in te schakelen bij de uitvoering van de dienstverlening. ROI facility staat ervoor in dat deze derden hun werk­­zaam­­heden zullen verrichten als waren zij werk­­ne­mers van ROI facility.

h) ROI facility kan de samenstelling van een klantteam wijzigen. Artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Een dergelijke wijziging mag de kwaliteit van de te ver­richten werk­­zaamheden niet vermin­de­ren, noch de continuï­teit van de dienstverlening ongunstig be­­ïn­vloe­den.

6. Tarieven en facturatie

a) Activiteiten waarin de overeenkomst tussen ROI facility en Opdrachtgever niet voorziet worden apart aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

b) Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

c) Het is Opdrachtgever niet toegestaan om betalingen aan ROI facility op te schorten of te verrekenen, uit welke hoofde dan ook.

d) Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering van de langst openstaande factuur, zelfs indien opdrachtgever bij zijn betalingsopdracht anders aangeeft.

e) Na de vervaldag van de factuur wordt de wette­lijke ren­­te ex artikel 6: 119 van het Burgerlijk Wetboek in rekening gebracht zonder dat ingebre­ke­stel­­ling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan ROI facility de uitvoering van de overeenkomst op­­schor­ten. Is Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle re­­de­­lijke kosten ter verkrij­ging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechte­lijke als de buitengerechtelijke.

7. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst door een van de Partijen ter beschikking gestelde programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten in de ruimste zin van het woord, blijven berusten bij de Partij die deze ter beschikking stelt. De andere Partij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld en haar is het voor het overige niet toegestaan de zaken als bedoeld in het onderhavige artikel te verveelvoudigen, hiervan kopieën te vervaardigen of deze te gebruiken in de uitvoering van een andere opdracht dan onderhavige. Partijen hebben het recht stukken te verveelvoudigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst en voor zover deze stukken niet worden gepubliceerd, gedeeld met, of doorverkocht aan derden, noch verder worden gecommercialiseerd.

8. Overmacht, ontbinding en opschorting

a) In geval ROI facility door overmacht niet in staat is haar verplichtingen uit een overeen­komst na te komen, wordt zij van deze verplichtingen ont­­sla­­gen voor de duur van zodanige overmacht zon­­der tot enige schade­vergoeding terzake ge­hou­den te zijn. ROI facility kan zich al­leen schriftelijk op over­macht beroepen onder overleg­ging van de nodi­ge be­wijsstuk­ken.

b) Ieder der Partijen is bevoegd een overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien:

de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel enige andere omstandigheid waardoor die Partij het vrije beheer over haar vermogen verliest;

het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd of de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard.

c) ROI facility is bevoegd, zonder tot enige schade- of onkostenvergoeding verplicht te zijn, en met behoud van de haar overigens toekomende rechten, de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit enige overeenkomst of intentieverklaring niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ROI facility kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities zal nakomen. Tevens kan ROI facility de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of in redelijkheid niet gevergd kan worden.

d) In het geval van tussentijdse opzegging van een overeenkomst zullen Partijen in onderling overleg zorg dragen voor overdracht van de werkzaamheden aan derden. Enige kosten verbonden aan de overdracht zullen door ROI facility aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9. Aansprakelijkheid

a) ROI facility is alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van tekortkomingen in de uit­voe­ring van de overeenkomst voor zover deze het ge­volg zijn van het door ROI facility niet in acht ne­men van de zorgvuldigheid, des­kundigheid en het vak­man­­­schap waarop Opdrachtgever krachtens artikel 5 lid a) mag ver­trouwen en voor zover hij door Opdrachtgever schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn tot herstel c.q. vervanging is geboden. De aansprakelijkheid veroor­zaakt door de toerekenbare tekortkomingen, wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van uitkering van de verzekeraar in voorkomend geval.

b) ROI facility maakt gebruik van software pakketten van derde partijen. ROI facility is niet aansprakelijk voor fouten in de software pakketten van derde partijen, noch voor fouten gemaakt door die derde partijen. In voorkomende gevallen zal ROI facility er alles aan doen, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, om de eventuele schade die uit een dergelijke fout door derden voor Opdrachtgever of zijn medewerkers voortvloeit, zo veel mogelijk te beperken.

c) Bij overeenkomsten die een looptijd van meer dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van hierboven genoemde aansprakelijkheid tot maxi­­maal het factuurbe­drag over de laatste zes maan­den.

d) Voor meerwerk in de vorm van advies geldt een verdere aansprakelijkheidsbeperking tot maximaal het overeengekomen bedrag van het meerwerk.

e) ROI facility aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en/of gemiste kostenbesparingen.

f) ROI facility is niet aansprakelijk voor enige wanprestatie gepleegd door leveranciers van Opdrachtgever.

g) In het geval dat betalingen aan derden niet via ROI facility worden uitgevoerd, is ROI facility op geen enkel ogenblik aansprakelijk voor betalingen aan derden met betrekking tot de afgenomen diensten en/of producten door Opdrachtgever.

h) ROI facility is niet aansprakelijk voor kosten welke het gevolg zijn van foutief handelen door medewerkers van Opdrachtgever.

i) ROI facility aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die door leveranciers aan Opdrachtgever worden aangerekend omwille van het niet naleven van overeenkomsten door Opdrachtgever.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten is het Ne­der­lands recht van toe­passing.